วิสัยทัศน์ของเรา
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นองค์กรด้านวิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ รวมทั้งเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงิน แบบครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH คือ ผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย FORTH ไม่เคยหยุดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้วางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IoT)  ในโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้ง FORTH ยังมีโรงงานรับผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมายและ FORTH ได้ขยายธุรกิจไปสู่การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น และกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส

ธุรกิจ อีเอ็มเอส

บริการออกแบบ ประกอบและผลิตสินค้านวัตกรรมในแบรนด์ของลูกค้าและบริษัทในเครือ

ธุรกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น

บริการโซลูชั่นด้านโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโครงการภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจ สมาร์ท เซอร์วิส

บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจร และบริการตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
พันธกิจของเรา

ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย

ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการการตลาด และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร

รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย

เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย

ความเป็นมาของบริษัท

2562

แยกโรงงานผลิตของบริษัท ออกมาเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการรับจ้างประกอบและรับเหมาผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

2558

ก่อตั้ง บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine)

2557

แปรสภาพบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทมหาชนและ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

2551

ก่อตั้ง บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเติมเงินมือถือและชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“บุญเติม”

2548

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในชื่อบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2532

ก่อตั้ง บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ชีสเต็ม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH และให้บริการผลิต และประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรด้านวิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ รวมทั้งเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินแบบครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
 2. ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
 3. เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย
 4. เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย
 5. รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ
สารประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่าน กลุ่มบริษัทจะยังคงยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลพร้อมทั้งมุ่งมั่นกับการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและสังคมทั้งในวันนี้ และในวันข้างหน้า
พงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศ ครั้งที่ 5

Multi Service Access Network

Best Supplier Award

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Performance Achievement Award

บริษัท เวสเทริ์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Award for Good Cooperation

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นวัตกรรมแห่งชาติทางด้านเศรษฐกิจ

Mini Multi Service Access Network
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Award for Good Cooperation

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Multi Service Access Network
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทย

FORTH X-TRANS WDM Access Switch
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)

นวัตกรรมโทรคมนาคม

Multi Service Access Network
สำนักงานคณะกรรมการกิจการงโคมนาคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรด้านวิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ รวมทั้งเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงิน แบบครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย เพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
 2. ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
 3. เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย
 4. เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย
 5. รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ