สารจากประธานกรรมการบริหาร
พงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

การระบาดของโควิด-19 กำลังเปลี่ยนโลกของเรา ทุกธุรกิจจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจที่หดตัว กำลังซื้อที่ซบเซา และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

​แม้ว่าในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฟอร์ทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความท้าทายที่มาพร้อมกับวิกฤตครั้งนี้คือโอกาสที่กลุ่มบริษัทฟอร์ทที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเป็นสำคัญจะได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฟอร์ทได้วิจัยและพัฒนาโซลูชันที่รองรับการใช้ชีวิตในอนาคต ซึ่งสอดรับกับวิถีใหม่ที่ผู้คนต้องการบริการที่ไม่ใช้เงินสดและลดการสัมผัส รวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่จะเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการทำงานและบริการในโครงการต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมสำหรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการสสรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ของเครื่องชงกาแฟพรีเมี่ยมและเครื่องดื่มอัตโนมัติซึ่งสอดรับกับวิถีใหม่ (New Normal) ที่กำลังจะเกิดขึ้น

​อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ฟอร์ทรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่เริ่มต้นเมื่อ 2 ปีก่อน ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ ธุรกิจอีเอ็มเอส และธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส ต่างใช้จุดแข็งของตัวเองตอบรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทจากสภาพเศรษฐกิจหดตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ และจากการที่บริษัทได้รับมือทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างรอบคอบ บริษัทจึงสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

​ถึงแม้จะยังไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่า วิกฤตครั้งนี้จะจบลงเมื่อไร และจบลงอย่างไร แต่เราสามารถมองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับกับวิถีชีวิตในอนาคต นี่คือภารกิจที่ท้าทายและโอกาสที่ดีของกลุ่มบริษัทฟอร์ท ผมเชื่อว่าด้วยความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวและไม่หยุดนิ่งของเราจะนำพาให้กลุ่มบริษัทฟอร์ทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

​ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และกลุ่มบริษัทจะยังคงยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งมุ่งมั่นกับการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและสังคมทั้งในวันนี้ และในวันข้างหน้า