ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Smart Grid คืออนาคตของโซลูชั่นด้านพลังงาน ซึ่ง FORTH พร้อมแล้วที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

ภาพรวม
Smart Grid

FORTH มองเห็นความเป็นไปได้ในการนำโครงข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยบริหารการใช้ไฟฟ้า จึงได้พัฒนามิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล และระบบมิเตอร์อัจฉริยะที่ลดขั้นตอนการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นี่คือสาเหตุที่ FORTH ได้รับเลือกให้เป็นผู้บุกเบิกโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระดับประเทศ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ภายใต้โครงการ Smart Metro Grid ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 1,149 ล้านบาท โดยภายในปี 2565 FORTH จะทำการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 33,265 ชุดให้เป็นเป็นมิเตอร์ดิจิทัล


มิเตอร์ดิจิทัลของ FORTH สามารถรับส่งข้อมูลกับระบบส่วนกลางได้อัตโนมัติ ทำให้ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถวางแผนบริหารพลังงานได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Logo-company-09

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : +66-2265-6700 อีเมล: sales@forth.co.th