โครงการสถานประกอบการพบนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการพบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้สมัครงานกับทางบริษัทได้โดยตรง และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับนักศึกษาที่ไม่รู้จัก ได้รู้จักทางบริษัทฯ มากขึ้น

เรียบเรียงโดย: คุณภฤตพล สุนทรจรรยา
ข้อมูลและภาพ: คุณสิทธิ รัตนราษี