สถาบันวิทยาการ สวทช. และคณะ เข้าศึกษาดูงานการออกแบบและผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


 

   วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ฝ่ายกิจการพิเศษ (ยานยนต์ไฟฟ้า) และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานการออกแบบและ
ผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) รวมทั้งมีความชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสามารถให้ความรู้ ข้อคิด รวมทั้งประสบการณ์

 

   ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเปิดมุมมองโอกาสทางธุรกิจจากการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เขียนข่าวสาร : คุณดนุพล สุขทรัพย์
ผู้ให้ภาพถ่าย : คุณนิติญา ทรงประไพ