FORTH
ราคาล่าสุด

7.45

เปลี่ยนแปลง

-0.05

%เปลี่ยนแปลง

-0.67%

ราคาปิดก่อนหน้า 7.50
ราคาเปิด 7.40
ราคาสูงสุด 7.50
ราคาต่ำสุด 7.35
ราคาเฉลี่ย 7.42
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 163,901
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) 1,215.84
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.75
ราคา Floor 5.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ 7.35 / 4,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย 7.45 / 72,500
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)