วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนไทย

วิสัยทัศน์

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้า และผู้ให้บริการครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
2.ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
3.เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
4.เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย
5.รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ