วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนไทย

วิสัยทัศน์

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ รวมทั้งเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินแบบครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
2.ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตของการตลาด และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
3.เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้าและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การออกแบบ การแสวงหา การผลิต การขายและการตลาด
4.เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย
5.รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ