ค่านิยมของฟอร์ท

เราเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างมืออาชีพ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ

F

FAITHFUL

ความซื่อสัตย์และศรัทธาในองค์กร

มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่แสดงออกไม่น่าเชื่อถือ ทุจริตหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่องค์กร

O

OPTIMIST

การมองโลกในแง่บวกและมีทัศนคติที่ดี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอวิธีคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ในการดำเนินงาน

รับฟังความคิดเห็นและปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กร

R

RESPONSIBLE

มีความรับผิดชอบ

มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา

ปรับปรุง พัฒนา ช่วยเหลืองานของผู้อื่นและงานส่วนรวมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

T

THOUGHTFUL

ความละเอียดรอบคอบ

ผลงานมีความแม่นยำเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

วางแผนปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

H

HARMONY

ความเข้ากันได้และทำงานเป็นทีม

มีน้ำใจยินดีให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ

รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทีม