รู้จักกับฟอร์ท

การเติบโตอย่างยั่งยืนที่มุ่งเดินหน้าอย่างแน่วแน่ล้วนมีรากฐานมาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2532 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นจนถึงปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)