ข้อมูลทั่วไปของฟอร์ท

ลงทุนอย่างมั่นใจกับฟอร์ท ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของทีมบริหารที่ได้รับความเชื่อถือมายาวนาน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FORTH
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000471
ทุนชําระแล้ว : 480,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : - ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH”
- ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
- ผลิต จําหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด
- ผลิตและจําหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์
- จัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพื้นที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ
- ให้บริการรับวางระบบบริหารระบบทรัพยากรองค์กร
- ให้บริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลน์ผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
- ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์สําหรับให้แสงสว่าง
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งสํานักงานสาขา : สาขาที่ 1 เลขที่ 66/350 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สาขาที่ 2 เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สาขาที่ 3 เลขที่ 66/18 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
สาขาที่ 4 เลขที่ 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาที่ 5 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สาขาที่ 6 เลขที่ 79/2 หมู่ที่ 10 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
เว็บไซต์ : www.forth.co.th
โทรศัพท์ : 0-2615-6700, 0-2271-2888
โทรสาร : 0-2615-0615, 0-2279-4888

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี : 1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4759 และหรือ
2. นายนรงค์ พันตาวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และหรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2246-0777 โทรสาร 0-2246-0790

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ