คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

"สารจากประธานกรรมการบริหาร"

การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2559 นั้นยังมีข้อจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาผลประกอบการได้อย่างสม่ำเสมอดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยในปีนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยังคงมาจากธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือ “ตู้บุญเติม”

ในปี 2560 บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

 ธุรกิจรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (EMS) มีแนวโน้มเติบโตในระดับคงที่ บริษัทจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้น รายได้หลักจะมาจากการประมูลงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาธุรกิจในส่วนนี้ค่อนข้างซบเซาอย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลโดยเน้นไปที่การสร้างผลกำไร และโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด

 ธุรกิจการให้บริการลูกค้ารายย่อยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART")ที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียน สร้างสถิติทำกำไรสูงสุดหลายไตรมาสติดต่อกัน ด้วยเป้าหมายขยายจำนวนตู้ การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ บริการโอนเงิน แอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการจำหน่ายตั๋ว ตู้น้ำมัน เป็นต้น สำหรับเป้าหมายในปีนี้ยังคงตั้งเป้าขยายจำนวนตู้ไม่น้อยกว่า 25,000 ตู้ ซึ่งจะทำให้จำนวนตู้บุญเติมกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 120,000 ตู้ และคาดการณ์มูลค่า
การเติมเงินผ่านตู้บุญเติมกว่า 30,000 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลา 28 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งบริษัท บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรและเพื่อขยายฐานลูกค้าตลอดจนลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะนำพาให้บริษัทมีความเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นในอดีตที่ผ่านมา และบริษัทจะยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมสืบต่อไป

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปราโมทย์ พันธินา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวนิติญา ทรงประไพ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานส่วนกลาง

นายกตัญญู วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา