คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

พงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

"สารจากประธานกรรมการบริหาร"

แม้ว่า เศรษฐกิจไทยของปี 2560 จะมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังมีความผันผวนอยู่ การดำเนินกิจการในบางกลุ่มธุรกิจของบริษัทยังมีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจการของบริษัทในภาพรวม ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องรับชำระอัตโนมัติ หรือ “ตู้บุญเติม” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

 

ในปี 2561 บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

 

 ธุรกิจรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (EMS) มีแนวโน้มเติบโตในระดับคงที่ บริษัทจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

 ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รายได้หลักมาจากการประมูลงานหรือโครงการทั้งในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาธุรกิจสองกลุ่มนี้ค่อนข้างซบเซา ทั้งนี้ บริษัทจึงมีการริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับการสร้างผลกำไร และโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด คาดว่า ในปี 2561 จะมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น

 

 ธุรกิจการให้บริการลูกค้ารายย่อย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART") ที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียน สำหรับเป้าหมายในปี 2561 มีการตั้งเป้าขยายเครือข่ายตู้บุญเติม ไม่ต่ำกว่า 25,000 ตู้ เป้ามูลค่าการใช้บริการมากกว่า 30,000 ล้านบาท ด้วยการเสริมบริการโอนเงิน ซึ่งจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่ และมีการขยายธุรกิจในแพลตฟอร์มใหม่ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “BeWallet” ที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นระยะเวลา 29 ปี ที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยทีมวิศวกรไทยที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเสนอขายและการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัท

 

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในคณะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล การดูแลสังคม ควบคู่กับการดำเนินกิจการให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สืบไป

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปราโมทย์ พันธินา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวนิติญา ทรงประไพ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานส่วนกลาง

นายกตัญญู วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา