คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 นั้นนับว่ามีการเติบโตมากขึ้นจากปีก่อน แม้ว่าในช่วงระหว่างปีจะมีผลความผันผวนเกิดขึ้นอันมีผลมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัท Forth ก็ยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้เป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 526 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนกำไรสุทธิที่มากสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา

 

บริษัทและบริษัทในเครือประกอบธุรกิจหลากหลายด้าน โดยในปี 2562 บริษัทมีทิศทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยธุรกิจรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (EMS) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตในระดับที่ดี บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านบริษัทได้ขยายโรงงานเพิ่มอีก 1 โรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และเพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดด้วยเช่นกัน ในส่วนของธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นมีรายได้หลักจากการประมูลงานหรือโครงการต่างๆ ทั้งงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เรียกว่าเป็นบริการติดตั้งแบบครบวงจร หรือ SI (System Integration) ซึ่งในปีที่ผ่านมาธุรกิจสองกลุ่มนี้เติบโตได้ค่อนข้างดี และในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการจัดหา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายการสื่อสารแบบครบวงจร รวมถึงให้บริการหลังการขาย พร้อมกับการสร้างผลกำไรและโอกาสทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด

 

ในส่วนของธุรกิจการให้บริการลูกค้ารายย่อยของบริษัทนั้น สามารถเติบโตได้ดีจากการเพิ่มบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART") ที่ยังคงเติบโตท่ามกลางกระแส disruption โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2562 ที่เน้นการให้ความสำคัญกับจุดตั้งตู้บุญเติมที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน (ARPU) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีอยู่เดิมและเพิ่มบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของตู้บุญเติมให้มากขึ้น

 

บริษัทยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยทีมวิศวกรไทยที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเสนอขายและการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า โดยตระหนักถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 

ในนามของคณะกรรมการบริหารขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้บริหารของบริษัทตลอดมา เราจะยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล การดูแลสังคม ควบคู่กับการดำเนินกิจการให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายปราโมทย์ พันธินา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายกตัญญู วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา