คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

สนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท

"สารจากประธานกรรมการบริษัท"

สืบเนื่องจากการคาดการณ์ของธนาคารโลก เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวและการฟื้นตัวจากภัยแล้ง โดยในภาพรวมของปี 2560 จะเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเปลี่ยนโฉมประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูง จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลได้ต่อไป

สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2560 ยังคงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการขยายงานนวัตกรรมในวงกว้างมากขึ้น และพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจการให้บริการในรูปแบบที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวก ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถพิจารณาข้อมูล รายละเอียดได้ตามที่เสนอในรายงานประจำปี

อย่างไรก็ตาม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะผู้บริหาร และความมุ่งมั่นในส่วนของภาคธุรกิจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง หรือหวั่นไหวต่อสภาวะการณ์ต่าง ๆ โดยมีการศึกษา วางแผน และเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังการผลิต แหล่งเงินทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้

สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้สนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่อุทิศแรงกายแรงใจ ช่วยผลักดันให้บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ สามารถดำเนินกิจการให้เติบโตขึ้นต่อไปได้ ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการจะยังคงมุ่งรักษาความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการมั่นคง เติบโต อย่างยั่งยืน

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุธรรม มลิลา

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา

กรรมการบริษัท