คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

สนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท

"สารจากประธานกรรมการบริษัท"

ปี 2559 ปวงชนชาวไทยได้ผ่านเหตุการณ์อันนับเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง หาที่เปรียบมิได้ จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของราษฎรด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นของพระองค์ท่าน บริษัทพร้อมที่จะน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยการอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวอันมีสาเหตุจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อทิศทางการส่งออกของไทย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตในประเทศยังคงมีเหลือ อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งคาดว่าการลงทุนของภาครัฐจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไปอีกระยะหนึ่ง

สำหรับความคาดหวังในปีต่อๆไปนั้น หากภาครัฐมีการเริ่มโครงการสำคัญต่างๆตามที่ตั้งเป้าหมายไว้น่าจะส่งผลดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจในระยะต่อๆไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียงจะทำให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างแน่นอน

อนึ่ง สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลใหม่สหรัฐอเมริกาว่าจะกระทบต่อไทยมากน้อยเพียงใด ในส่วนของกลุ่มบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายกับภาวะเศรษฐกิจดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงภาวะการแข่งขันในประเทศที่มีการแข่งขันสูง ภายใต้ความไม่แน่นอนของธุรกิจจากปัจจัยเหล่านี้ บริษัทยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นท่านผู้สนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะรักษาความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการของเรามีความยั่งยืนภายในกรอบมาตรฐานสากลตลอดไป

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุธรรม มลิลา

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา

กรรมการบริษัท