คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีประวัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

ในปี 2561 นั้นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.1 โดยในครึ่งปีแรกเศษฐกิจไทยมีการเติบโตค่อนข้างดีอันเป็น
ผลมาจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่ในครึ่งปีหลังปัจจัยด้านสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเกิดภาวะการชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีปัญหาดังกล่าว แต่จากการที่ภาครัฐมีการผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) ที่เป็นการวางรากฐานโครงสร้างด้านเศรษฐกิจในอนาคตให้กับประเทศไทยนั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาและเติบโตต่อไป

สำหรับ Forth และกลุ่มบริษัทในเครือนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมานับว่ามีผลประกอบการที่ดี สามารถเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างน่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและกำไรที่ได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีแล้ว

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยมีการศึกษา วางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านกำลังการผลิต แหล่งเงินทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้สนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่อุทิศแรงกาย แรงใจ ช่วยผลักดันให้ Forth และกลุ่มบริษัทในเครือ สามารถประกอบกิจการจนเกิดการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงย้ำจุดยืนที่จะประกอบกิจการโดยหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

นายสนิท วรปัญญา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหารและกำหนดค่าตอบแทน

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

กรรมการบริษัท