ติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง

ติดต่อคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : +66(0) 2265-6700
โทรสาร : +66(0) 2265-6799
อีเมล์ : secretary@forth.co.th , AuditCommittee@forth.co.th