เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

หนังสือบริคณห์สนธิ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

ข้อบังคับบริษัท

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น และประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ secretary@forth.co.th , AuditCommittee@forth.co.th บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ท่านทราบ โดยท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ของบริษัท