โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มฟอร์ท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

หมายเหตุ:
(1) ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 45 และโดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10

(2) หยุดการดำเนินกิจการในระหว่างปี 2560

(3) อยู่ระหว่างการเลิกบริษัท

(4) ถือหุ้นโดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

(5) ถือหุ้นโดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ร้อยละ 60