โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มฟอร์ท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

หมายเหตุ:
(1) หยุดการดำเนินกิจการ

(2) อยู่ระหว่างการเลิกบริษัท

(3) ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน